Dıştan İçe, İçten Dışa

Mişar Art

Görsel Sanatlar

Forum

Diyarbakır, Mardin

17/09 – 09/12/2020

‘Dıştan İçe, İçten Dışa’ üst başlığıyla düzenlenen seminerlerde çağdaş sanatın merkez dışı yansımaların irdelenmesi hedefleniyor. Projede, özellikle Diyarbakır, Mardin ve Batman gibi şehirlerde son yıllarda ortaya çıkan çağdaş/güncel sanat tecrübesinin farklı bakış açılarından değerlendirilmesi amaçlanıyor. Böylece, bölgedeki sanatsal üretimin kültürel boyutlarının sosyal zemine yansıma halleri, malzeme ile ilişkilenme biçimleri, kuramsal ilham kaynakları, mekânsal ve dilsel problemleriyle Türkiye’deki kamusal alan algısının dönüşümü gibi konular tartışılmaya açılıyor.

Seminerlerde çağdaş/güncel sanat üretiminde kimlik, temsiliyet, ekoloji, cinsiyet, ütopya, kolektiflik, politik ortamın yarattığı zemin gibi detayların 2000’li yıllardan bu yana nasıl bir seyir izlediği içeriden ve dışarıdan karşılaştırmalı olarak ortaya konuyor. Bölgeden ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden sanatçı ve akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı, on seminerden oluşan çevrimiçi etkinlikte izleyiciler soru ve yorumlarıyla interaktif bir katılım sağlayabiliyor. Konuşmalar ve ortaya çıkan metinler Mişar Art’ın websitesine eklenerek, bölgedeki sanatsal üretim macerası adına önemli bir kaynak oluşturuyor.